Thursday, October 21, 2010

bimbingan dan kaunseling dalam pendidikan khas

Murid-murid berkeperluan khas memerlukan bimbingan dan asuhan yang lebih berbanding dengan murid-murid biasa. Keadaan ini menyebabkan guru-guru pendidikan khas perlu mempunyai ilmu pendidikan dan kemahiran yang lebih untuk membimbing kanak-kanak ini. Mengikut terjemahan Kirk (1993), definisi pendidikan khas ialah kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak sederhana ataupun biasa dalam ciri-ciri mental, keupayaan deria, ciri-ciri saraf dan otot ataupun fizikal, tingkah laku sosial ataupun emosi, keupayaan komunikasi ataupun pelbagai kekurangan yang lain sehingga memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubah-suai ataupun memerlukan perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan khas, supaya ia dapat berkembang sehingga kemampuan yang maksimum. Disebabkan masalah-masalah ini maka perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah patutlah ditubuhkan.

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling merupakan perkhidmatan memberi pertolongan dan bukannya memberi arahan atau membuat pilihan atau membuat keputusan untuk individu tentang apa yang harus mereka lakukan. Ia juga bukan bertujuan untuk mempengaruhi individu supaya menurut sesuatu idealisme, fahaman atau sudut pandangan pegawai yang memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling mengiktiraf wujudnya perbezaan individu dan mengambil kira kewajipan serta tanggungjawab individu dalam mencapai matlamat proses bimbingan dan kaunseling. Suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. Ia dijalankan oleh kaunselor profesional bagi membantu perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh. Pertemuan adalah secara sukarela dan berterusan sepanjang hayat berlandaskan Etika Kaunseling Kaunseling bukan bererti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik juga untuk klien . Keistimewaan khidmat kaunseling ialah ia membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri
Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba memahami dengan mendengar dan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memberihalkan masalah mereka dan cuba memahami dan mengambil tindakan menguruskan masalah tadi. Proses aksi dan reaksi di antara klien dan kaunselor turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapinya. kaunseling menggerakkan klien memahami diri dari segi kelemahan yang menghasilkan masalah dalam hidup dan bagaimana klien terdedah kepada permasalahannya. Oleh itu fokus mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna, dan melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional atau antara individu.
Untuk pemahaman dengan lebih jelas lagi tentang definisi kunseling, dipetik tiga definisi yang telah dibuat oleh tiga tokoh iaitu Blocher (1974); Corey (1977) dan James (1982). Blocher (1974) mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses untuk menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya.Corey(1977) sepertimana dengan Blocher menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulakn masalah pada dirinya. Akhir sekali James (1982) pula mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses membantu individu untuk mencapai kehendaknya, membimbing dan menilai potensi yang ada pada diri individu

Corey (1977) sepertimana dengan Blocher menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri  dan kehidupannya yang menimbulakn masalah pada dirinya. Akhir sekali James (1982) pula mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses membantu individu untuk mencapai kehendaknya, membimbing dan menilai potensi yang ada pada diri individu. Justeru, penubuhan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah untuk murid-murid berkeperluan khas sangatlah diperlukan.


2.0   Rasional Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling ditubuhkan

 • menolong individu untuk memahami diri dan dunianya serta membuat interpretasi untuk memahami ciri-ciri dan potensinya sendiri, lebih-lebih lagi dengan keperluan dan peluang sosial mengikut nilai-nilai sosial
 • untuk membimbing  murid-murid yang berkeperluan khas itu menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dalam keadaan sebaik mungkin agar mereka memperoleh manfaat daripada pengalaman bersekolah dan melalui proses pendidikan.
 • membantu kepada murid-murid khas untuk memahami dan menyesuaikan diri kepada keadaan sebenar diri mereka pada kadar jangka panjang dan berterusan demi mencapai matlamat pendidikan mereka.
 • Untuk memberi ruang kepada murid-murid khas mengenal diri dan membangunkan potensi diri tanpa bergantung harap kepada orang lain.  

2.1  Matlamat dan Objektif Penubuhan
 • Membantu murid-murid khas merancang masa hadapan yang sesuai dengan kemampuan dan kemahiran tertentu untuk memasuki bidang pekerjaan yang bersesuaian di Jabatan-jabatan Kerajaan, kilang-kilang, firma-firma.
 • Membantu murid-murid daripada terjebak ke dalam masalah penagihan dadah
 • Membantu ibu bapa dalam hal kebajikan anak-anak mereka
 • Mengadakan prosedur yang sistematik dalam merujuk kes-kes
            tertentu kepada agensi-agensi, pakar-pakar, pegawai-pegawai kebajikan
 • Memberi dan menyediakan program psikologi untuk individu membuat perubahan dengan mempertingkatkan keupayaan mengurus emosi, tingkah laku dan pemikiran.
 • Mendedahkan bakat, minat dan kelebihan-kelebihan diri yang terpendam untuk meningkatkan konsep kendiri
 • Mengenal dan memahami diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri serta membentuk tabiat belajar dengan baik dan berkesan.
2.2    Carta Organisasi Ahli Jawatan Kuasa perkhidmatan bimbingan dan kaunselin
Carta Organisasi Unit Bimbingan
dan Kaunseling Sekolah
Text Box: Pengerusi
Guru Besar
                                                             
Text Box: Timbalan Pengerusi
Penolong Kanan HEM

Text Box: Naib Pengerusi
Guru Kanan mata pelajaran

Text Box: Setiausaha
Guru Kanan B/ Kaunseling

Text Box: Naib Setiausaha
Guru B/ Kaunseling

Text Box: AHLI
JAWATANKUASA

Text Box: GURU PENDIDIKAN ISLAM/MORALText Box: KETUA GURU DISIPLIN
GURU KEBAJIKAN
GURU PENYELARAS
GURU KELAS2.3   Kos Penyediaan Kemudahan dan prasarana bilik kaunseling
Bil
Items
Kuantiti
Kos
(RM)
A
         Kelengkapan Bilik
1.
Almari cermin berkunci
1 buah
200
00

2.
Rak bahan rujukan murid
1 buah
200
00

3.
Set sofa
1 set
700
00

4.
Kipas berdiri
1 buah
180
00

5.
Komputer
1 set
2600
00

6.
Radio Kaset
1 set
350
00

7.
Bakul sampah
1 buah
    2
00

9.
Televisyen
1 unit
 700
00

10
Meja serbaguna
1 buah
300
00

11.
Papan Tanda
1 buah
  40
00

12.
Jam dinding
1 buah
  20
00

B
Alatan Keceriaan
1.
Langsir dan alas meja
1 set
300
00

2.
Permaidani
1 helai
200
00

3.
Gambar motivasi
2 unit
40
00

4.
Lukisan
3 unit
100
00

C
Bahan-bahan rujukan
1.
Buku-buku motivasi
3 buah
100
00

2.
Buku-buku umum rujukan
10 buah
100
00JUMLAH


Jumlah keseluruhan untuk kos penyediaan kemudahan dan prasarana bilik kaunseling adalah dianggarkan sebanyak. Sumber kewangan Unit Bimbingan dan Kaunseling adalah melalui:

        i.            Geran perkapita (PCG) Bimbingan dan Kaunseling

    ii.     Sumbangan PIBG sekolah
    iii.    Lain-lain sumbangan agensi berkaitan
Untuk mendapatkan kewangan ini Unit Bimbingan dan Kaunseling mestilah melalui beberapa prosedur seperti:

*      Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan
*      Menyediakan kertas cadangan program yang melibatkan kewangan beserta anggaran perbelanjaan dan pendapatan
*      Membentangkan program yang akan dilaksanakan di dalam mesyuarat pengurusan sekolah berkaitan
*      Memohon sumber kewangan
*      Menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan keseluruhan
*      Menyediakan laporan kewangan program
*      Menyimpan rekod dan inventori
2.4  Program dan aktiviti tahunan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Program dan aktiviti tahunan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Bil
Bulan
Program/aktiviti
Minggu
Sasaran
Tindakan

1.


Jan

Penubuhan unit Bimbingan dan kaunseling

Minggu 1

Semua murid
Guru Biimbingan dan Kaunseling (GBK)
2
Penyediaan borang dan inventori
Minggu 2
AJK unit BK
GBK
AJK
3
Suaikenal murid Tahun 1
Minggu 2
Semua tahun 1
GBK dan semua AJK
4
Orientasi murid Pra Sekolah
Minggu 3
Semua murid Pra sekolah
Guru Pra sekolah
5
Perjumpaan ibu bapa murid
Minggu 4
Semua murid
GBK dan semua guru
6


FebPenubuhan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
Minggu1
Semua ahli
GBK
7


Program Keibubapaan/Kaunseling keluarga


Minggu 2
Semua murid tahun 1 dan ibu bapa
AJK
GBK
Guru Tahun 1
8
Pelancaran Program Mentor-mentee Tahun 1
Minggu 3
Murid tahun 1
GBK
Guru Kelas tahun 1
9
Ceramah kesihatan diri
Minggu 3
Murid tahun 1
GBK
Guru kelas dan m/pelajaran
10
Mac
Bengkel mengenal potensi diri
Minggu1
Semua murid tahap 2
GBK
Guru kelas
11
Bengkel kemahiran belajar/
Kaunseling individu/kelompok
Minggu 2
Semua murid tahap 2
GBK Semua guru tahap 2
12
Kempen keceriaan kelas
Minggu4
Semua murid
Guru kelas
13


April
Perlanatikan PRS
Minggu1
Ahli PRS
GBK
14
Kaunseling individu/kelompok
Minggu 2
Murid tahun 6
GBK
Guru tahun 6
15
Program Sekolah Selamat
Minggu 3
Semua guru
GBK
16
Minggu Sahsiah Terpuji
Minggu 4
Murid ponteng
GBK
Semua guru kelas
17
Mei
Penerapan Input Psikososial dan kesejahteraan mental
Minggu1
Semua murid
Semua guru
18
Lawatan Sambil Belajar 1
Minggu 2
Semua murid
Semua guru kelas
19
Mesyuarat AJK BK
Minggu 3
Semua AJK
GBK
20
Kempen Jalan raya 1
Minggu 4
Semua murid
GBK
Guru Kelas
21Jun
Laporan Pencapaian Kendiri
Minggu1
Semua murid
Guru kelas
22
Laporan ½ tahun unit BK
Minggu 1
JPN/PPD
Guru Besar

23
Terapi kesihatan/pertuturan
Minggu3
Peg. Kesihatan
Guru Kelas
24
Terapi kesihatan/ fizikal
Minggu 4
Peg. Kesihatan
Guru Kelas
25

Julai
Kempen Sekolah sihat
Minggu 1
Semua guru dan pembantu
GBK
Guru kelas
Pembantu guru
26
Kempen pencegahan Dadah
Minggu 2
Semua murid tahap 2
GBK
Semua guru
27
Penerapan kesejahteraan mental
Minggu 3
Murid tahap 2
GBK
Guru kelas28

Mesyuarat AJK BK 2

Minggu 4

AJK BK

GBK


29
Ogos
Ceramah kesihatan Diri
Minggu 1
Semua murid
GBK
Semua guru

30
Perjumpaan waris /kaunseling keluarga
Minggu 2
Semua ibu bapa murid tahap 1 dan 2
GBK
Semua murid
31
Kaunseling individu/kelompok
Minggu 2
Murid terlibat
GBK
32
Kem kesejahteraan diri/keagaam/tadarus/azan/hafazan
Minggu 3
Semua murid tahap 2
BK
33
Aktiviti sambutan kemerdekaan
Minggu 4
Semua murid tahap2
GBK
Guru kelas
34
Sept
Ceramah awal remaja
Minggu 3
Semua murid tahap 2
GBK
Semua guru tahap 2
35
Program mengenal potensi diri
Minggu 3
Semua murid tahap 2
GBK
Semua guru tahap 2
36
Ceramah kemasukan ke sekolah menengah
Minggu 4
Ibu bapa murid
Tahap 2

GBK
37
Okt
Program lawatan 2
Minggu 1
Murid tahap 2
Guru kelas
38
Khidmat Konsultan Ibu bapa
Minggu 2
Semua ibu
GBK
Guru kelas
39
Program lawatan ke rumah
Minggu 3
Murid miskin
GBK
Guru kelas

40

Program pemulihan bacalah sayang

Minggu 4
Semua murid lembam tegar
GBK
Guru mata pelajaran
41Nov
Kemaskini bilik dan fail murid
Minggu 1
GBK
GBK
42
Program Keceriaan kelas/sekolah
Minggu 2
Semua murid
Semua guru

43

Perancangan program tahun 2011

Minggu 3
AJK
Guru kelas
GBK
Guru Kelas
AJK

(sumber:Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah rendah  dan menengah)Disediakan oleh,                                      Disemak oleh,

..........................                                     ....................................

3.0 Teks ceramah tentang keperluan bimbingan dan kaunseling di sekolah

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh, yang dimuliakan tuan pengerusi majlis, yang berusaha Tuan Guru Besar, yang dihormati Yang Di Pertua PIBG, tuan-tuan, puan-puan dan guru-guru yang dikasihi sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk memberi sedikit pendedahan tentang kepentingan unit bimbingan dan kaunseling ditubuhkan di sekolah ini untuk membantu anak-anak yang bermasalah pembelajaran.

Para hadirin yang dimuliakan.

Sebelum saya memulakan ceramah saya ini, terlebih dahulu saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah bimbingan dan kaunseling ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini telah bermula dalam tahun 1960-an lagi apabila konsep Guru Panduan Kerjaya diperkenalkan ke dalam sistem persekolahan Malaysia.Walaupun terdapat usaha-usaha untuk mempelopori perkhidmatan panduan kerjaya pada tahun-tahun sebelum dan selepas Malaya Merdeka pada tahun 1957, hanya selepas tahun 1960 baharu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bertapak apabila Kementerian Pelajaran mengeluarkan pekeliling tentang kepentingan perkhidmatan ini di sekolah-sekolah. Dalam tahun 1961, Jawatankuasa Penyelarasan Bimbingan Vokasional dibentuk dan telah menghasilkan buku panduan bertajuk Handbook on Training Facilities in the Federation of Malaya (Amla et al., 2006).Laporan Kabinet 1979 telah menyarankan agar perkhidmatan guru-guru panduan kerjaya ini diperluaskan kepada aspek tingkah laku pelajar juga, bukan terhad kepada kerjaya sahaja. Unit Hal Ehwal Murid disarankan ditubuhkan di sekolah-sekolah yang ada Unit Bimbingan dan Kaunseling. Unit Bimbingan dan Kaunseling telah diarah memperluaskan perkhidmatan bimbingan merangkumi aspek peribadi dan sosial pelajar (Kementerian Pendidikan, 1993).Unit Bimbingan dan Kaunseling telah diarah memperluaskan perkhidmatan bimbingan merangkumi aspek peribadi dan sosial pelajar (Kementerian Pendidikan, 1993).


Para hadirin yang dimuliakan.
Dalam ceramah ini saya akan menjelaskan tentang empat aspek penting yang merangkumi perkara-perkara seperti di bawah:
a)      Peranan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk murid-murid khas
b)      Peranan guru kaunselor serta semua guru yang lain di sekolah untuk sama-sama melaksanakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
c)      Matlamat bimbingan dan kaunseling
d)     Jenis-jenis kaunseling yang  boleh dijalankan
e)      Penerangan secara ringkas perundangan dan etika kaunselor

Sebelum saya menerangkan tentang peranan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, saya akan menerangkan sedikit tentang murid-murid yang dikatakan menghadapai masalah pembelajaran. Siapakah mereka? Mereka yang menghadapi masalah pembelajaran didefinisikan sebagai disfungsi yang mengganggu seseorang itu untuk menyimpan, memproses mahupun menghasilkan maklumat. Masalah pembelajaran boleh membantut ataupun menghalang pembelajaran. Mereka ini lemah di dalam kemahiran mendengar, berfikir, bertutur, membaca, menulis, mengeja, atau membuat kiraan matematik. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran mungkin menghadapi masalah dalam bacaan petikan kefahaman, pertuturan, atau kemampuan berfikir.
Ciri-ciri berikut mungkin dapat dikesan pada seseorang kanak-kanak bermasalah pembelajaran:
(i) Tingkah laku yang tidak bersesuaian untuk keadaan tertentu.
(ii) Perbezaan angin atau perasaan hati (mood) yang amat jauh
variasinya.
(iii) Kemahiran organisasi yang ketara lemah atau tidak wujud
langsung.
(iv) Kegagalan untuk melihat kesan kepada tindak-tanduknya.
(v) Kekok mengguna peralatan seperti gunting atau pensel.
(vi) Mudah terganggu/beralih perhatian.
(vii) Hiperaktif.
(viii) Masalah koordinasi persepsi.
(ix) Gemar mengikut gerak hati.
(x) Sukar menerima kegagalan atau kekecewaan
(viii) Masalah koordinasi persepsi.
(ix) Gemar mengikut gerak hati.
(x) Sukar menerima kegagalan atau kekecewaan.
(xi) Sukar untuk membuat pentakulan.
(xii) Harga diri yang rendah.
(xiii) Bermasalah dalam hubungan sosial.
(xiv) Menghadapi masalah dalam satu atau lebih bidang akademik.
(xv) Sukar untuk memulakan atau menyelesaikan tugasan.
(xvi) Prestasi ujian yang sukar diramal.
(xvii) Kekurangan dalam ingatan aural sequential.
(xviii) Kesukaran memproses perkara yang didengari.

Justeru, mereka ini memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kerana unit ini boleh memberi pelbagai perkhidmatan kepada mereka seperti perkara di bawah:
 1. Memberi dan menyediakan program psikologi untuk individu membuat perubahan dengan mempertingkatkan keupayaan mengurus emosi, tingkah laku dan pemikiran.
 2. Mengenal dan memahami diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri.
 3. Membuat penyelesaian peribadi, sosial, emosi dan kerjaya dengan persekitaran di dalam dan di luar pejabat.
 4. Mendedahkan bakat, minat dan kelebihan-kelebihan diri yang terpendam untuk meningkatkan konsep kendiri.
 5. Membentuk tabiat membiasakan belajar dengan baik dan berkesan.
 6. Membentuk ciri-ciri akhlak yang baik untuk menjadi individu yang berintegriti.
 7. Merancang masa hadapan yang sesuai dengan kemampuan dan matlamat hidup.
Di samping itu terdapat juga perkhidmatan sokongan lain yang disediakan oleh unit bimbingan dan kaunseling sekolah ini iaitu memberi perkhidmatan:
Ø  Penempatan -iaitu membantu murid-murid khas yang berkemahiran tertentu memilih kerjaya yang sesuai dengan mereka
Ø  Perundingan dan rujukan – iaitu membantu ibu bapa murid-murid dalam hal kebajikan anak-anak mereka
Ø  Penyelarasan sumber – merancang pelbagai aktiviti  bimbingan dan kaunseling yang boleh membantu murid-murid pendidikan khas.
Ø  Perbincangan dengan ibu bapa – mengadakan sesi perjumpaan yang mesra dengan ibu bapa untuk sama-sama berbincang tentang permasalahan anak-anak mereka bagi meringankan bebanan mereka
Ø  Perkhidmatan penilaian – iaitu menilai program bimbingan dan kaunseling yang digunakan di dalam pendidikan khas untuk mengenal pasti kesesuaian
Ø  Perkhidmatan pencegahan penyalahgunaan dadah – memberi penerangan kepada murid-murid tentang bahayanya penyalahgunaan dadah kepada kesihatan mental dan fizikal.
Para hadirin yang dimuliakan,
Seperti yang saya terangkan di atas tentang peranan unit bimbingan dan kaunseling yang memainkan peranan penting untuk mencorak kehidupan anak tuan-tuan dan puan-puan semasa berada di sekolah ini. Pendorong dan kekuatan unit ini banyak bergantung kepada penggerak utamanya iaitu guru kaunseling yang dinamakan kaunselor.

Untuk pengetahuan para hadirin sekelian, perlantikan rasmi sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa adalah berdasarkan kelayakan akademik dan berkemungkinan mereka juga mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang sesuai sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling. Terdapat beberapa pandangan tentang sifat atau ciri-ciri untuk menjadi seorang guru bimbingan dan kaunseling yang berjaya. Berdasarkan aspek bimbingan dan kaunseling dalam perspektif Islam, sifat-sifat guru bimbingan dan kaunseling adalah beriman dan bertaqwa kepada Allah, jujur dan ikhlas, benar, adil, pemurah dan ramah-tamah, sabar dan tenang, adab dan akhlak, percakapan dan interaksi, toleransi, murah hati dan dermawan, merendah diri, tidak munafik, sentiasa ingin membantu, menepati janji, berilmu serta terlatih dan sesuai (Aziz Salleh, 1994). Hal ini sepatutnya dijadikan suatu kriteria dalam pemilihan untuk perlantikan sebagai kaunselor. Dalam usaha menolong atau memberikan bimbingan kepada klien, sifat yang perlu ada kepada pembimbing digariskan dalam Islam melalui kitab suci Al-Quran, Surah at-Taubah : 71 :”Dan orang lelaki dan perempuan yang beriman, di antara mereka menjadi pemimpin kepada yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang baik dan melarang daripada mengerjakan yang jahat dan mereka mendirikan sembahyang.”Gambaran sifat mulia yang perlu ada sebagai pembimbing Islam diperjelaskan lagi melalui Surah al-Imran : 104 :”Wajiblah ada di antara kamu satu umat (golongan) yang menyeru (manusia) kepada melakukan kebaikan, menyuruh berbuat perkara yang baik dan melarang berbuat perkara yang jahat. Mereka itulah orang yang berjaya ( bahagia).”

Seperti yang diketahui umum, perkembangan sahsiah murid-murid khas memerlukan bimbingan yang lebih berbanding golongan murid normal. Dengan keadaan fizikal atau mental mereka, menyebabkab mereka sering menghadapi masalah perasaan rendah diri (inferiority complex) yang boleh menyebabkan pelbagai masalah lain wujud. Peranan kaunselor adalah untuk membawa perubahan positif di dalam diri murid itu agar menerima diri mereka seadanya dan membentuk perasaan positif di dalam diri. Pelbagai program boleh dirancang dan dijalankan oleh kaunselor untuk mengatasi masalah ini. Personaliti individu adalah dinamik, yakni sikap seseorang itu boleh berubah-ubah mengikut kehendak dan keperluannya. Kaunselor melalui proses kaunselingnya, boleh mempercepatkan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih positif, dan program perubahan tingkah laku ini amat berguna kepada program pendidikan khas. Oleh kerana keadaan dan kemampuan semula jadi murid-murid itu menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelbagai perkara, proses mempercepatkan perubahan sikap ini sangat banyak membantu pertumbuhan mereka terutama sekali dalam proses pembelajaran. Kaunseling yang diberi selalunya dalam bentuk perbualan, sama ada melalui kaunseling individu, kaunseling kelompok ataupun kaunseling klinikal. Kaunselor akan menentukan kesesuaian jenis kaunseling kepada individu itu melalui keperluan dan kehendaknya. Kaunselor boleh membantu menyelesaikan pelbagai masalah murid-murid dari segi jangka pendek. Sekiranya seorang murid itu menghadapi masalah penyesuaian peringkat awal di sekolah, murid itu boleh dirujuk kepada kaunselor untuk mengubah sikap atau pendekatan dirinya supaya dia boleh diterima oleh rakan sebaya di sekolah itu di samping dia boleh menyesuaikan dirinya dengan persekitaran baru. Kaunselor juga boleh memperkembangkan kefahaman dan celik akal yang boleh menolong murid-murid menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah baru yang mungkin timbul dalam situasi-situasi lain, untuk penyelesaian masalah jangka panjang.

Para hadirin sekalian,


Unit bimbingan dan kaunseling mempunyai beberapa matlamat untuk membantu kliennya. Di antara matlamat kaunseling ialah:
a)Membantu klien membuat perubahan tingkah laku
Kaunselor akan berusaha untuk membantu kliennya mengubah tingkah laku daripada tingkah laku yang tidak diingini (negatif) kepada tingkah laku yang positif iaitu kepada kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan. Satu aspek penting yang perlu digabungjalinkan dalam melaksanakan semua aktiviti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling adalah penyerapan amalan nilai murni. Dalam buku Panduan Pendekatan Bimbingan dan Kaunseling, Kementerian Pelajaran Malaysia (1993), telah menetapkan bidang agama dan moral dengan tugas perkembangannya mengandungi nilai-nilai, seperti kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, berdikari, hemah tinggi, hormat menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, keberanian, kebersihan fizikal dan mental, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesedaran, kesyukuran, rasional dan semangat bermasyarakat Pelaksanaan penyerapan amalan nilai murni dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling adalah selari dengan konsep nilai merentasi kurikulum, kurikulum tersembunyi, penyerapan nilai Islam dan penyerapan nilai murni. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2: yang bermaksud”Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan.” Justeru kaunselor membantu kliennya untuk menyerap nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka, seperti menghormati ibu bapa dan bercakap benar.
b)Meningkatkan mutu perhubungan
Perhubungan sosial sangat penting kepada semua orang termasuklah murid-murid bermasalah pembelajaran ini. Bagi seseorang kanak-kanak yang kurang upaya ini, perhubungan dengan ibu bapa mereka adalah sangat penting. Jika hubungan mereka mesra dengan ahli keluarga, peningkatan nilai kehidupan lebih meningkat. Hubungan kekeluargaan merupakan titik asas kepada hubungan-hubungan lain yang dilaluinya dalam komunitinya kelak. Dalam sesi kaunseling, kaunselor akan membantunya menjalin hubungan sosial dengan rakan-rakan sebayanya melalui kaunseling kelompok. Mereka juga akan diajar teknik-teknik berkomunikasi dan memberi ruang untuk mereka berinteraksi dengan orang lain termasuklah berinteraksi dengan ahli keluarga.
b)Pengurusan Diri
Pengurusan diri untuk kanak-kanak bermasalah pembelajaran lebih berfokus kepada kemahiran dan adap seperti adap makan, kebersihan diri dan pakaian. Bimbingan dan kaunseling akan mengajar kanak-kanak ini menggunakan pelbagai kemahiran untuk membantu mereka mengurus diri seperti bagaimana untuk kelihatan cantik dan bersih, bagaimana menggunakan tandas dengan cara yang betul dan kemahiran-kemahiran lain yang diperlukan. Kaunselor hanya membantu sedaya upaya, tetapi ibu bapa juga perlu memainkan peranannya di rumah. Sesungguhnya ilmu dan kemahiran itu tidak tertumpu di sekolah sahaja. Tanggungjawab ini juga perlu dipikul oleh keluarga murid tersebut.
d)Kemahiran membuat keputusan
Membuat keputusan yang rasional adalah amat rumit apatah lagi oleh kanak-kanak ini, justeru kaunselor sekolah akan membantu mereka membuat keputusan yang rasional. Kaunselor akan melatih kanak-kanak ini secara langsung dan tidak langsung dan membantu mereka membuat keputusan dengan cara berlemah lembut dan berhikmah. Hal ini selaras dengan kenyataan dalam Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling: Kaunselor di sekolah dapat membantu para pelajar dengan cara memberikan proses pendidikan yang terancang dan berterusan. Pelajar-pelajar dibimbing untuk memperoleh pengalaman, nilai, sikap dan perlakuan serta kemahiran yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk di Malaysia. Setiap aktiviti yang dijalankan bertujuan memberi pengetahuan dan kesepaduan psikososial pelajar-pelajar, kerana pelajar bukanlah manusia kognitif semata-mata sebaliknya mereka mempunyai perasaan, sikap, mental dan rohani ( Kementerian Pelajaran Malaysia, 1993). Kaunselor akan membantu kanak-kanak ini meningkatkan kematangan fikiran mereka dengan bijak.
e) Pengembangan potensi
Ada di antara kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini  yang mempunyai akademik yang membanggakan seperti murid pintar cerdas, tetapi ramai di antara mereka yang telah menunjukkan prestasi akademik yang sangat lemah, seperti kanak-kanak Autisme dan Down Sindrom. Mereka yang lemah inilah yang perlu dibantu oleh kaunselor agar dapat memperkembangkan potensi diri. Jika mereka ini dibiarkan begitu sahaja tanpa motivasi, mereka akan terus lemah dan patah semangat untuk meneruskan kehidupan mereka. Justeru dengan penuh berhemah, kaunselorlah yang akan memainkan peranan penting dalam memotivasikan kanak-kanak ini.

Para hadirin yang dimuliakan
Bimbingan dan kaunseling adalah satu proses gabungan di antara membimbing dan memberi kaunseling untuk menolong individu untuk memahami dirinya dan dunianya. Proses bimbingan dan kaunseling menunjukkan satu masa berpanjangan, berlanjutan dan berterusan bagi mencapai matlamat tersebu (Shertzer & Stone, 1980). Terdapat beberapa jenis kaunseling yang boleh diaplikasikan di sekolah antaranya ialah kaunseling individu kaunseling keluarga dan kaunseling kelompok.

 • Kaunseling Individu
Kaunseling individu boleh ditakrifkan dengan pelbagai takrifan, menurut Zuraidah Abdul Rahman (2002) beliau telah mentaktifkan kaunseling individu sebagai satu perhubungan yang bersemuka di mana seseorang klien untuk mendapatkan bantuan daripada seorang kaunselor. Perhubungan tersebut disifatkan melalui ciri-ciri seperti penerimaan klien secara tulen, saling hormat menghormati dan penekanan terhadap keperluan-keperlu dan perasaan klien. Manakala Shertzer & Stone (1974) menegaskan bahawa kaunseling individu sebagai proses interaksi yang memudahkan pemahaman bermakna mengenai diri dan alam sekelilingnya lalu menyebabkan penentuan matlamat-matlamat dan nilai-nilai tingkah laku masa hadapan klien. Kamaruzaman Jamal dalam Abdul Halim Othman (1999) mendefinisikan kaunseling individu sebagai perhubungan antara seorang yang lain dalam mana ia menolong yang lain itu menyelasikan konflik, atau penentangan yang belum diselesaikan. Muhd Mansur Abdullah (1993) mendapati kaunseling individu merupakan suatu pemusatan hal peribadi, huungan bersemuka antara dua manusia apabila seorang kaunselor dengan kemampuan yang ada padanya menyediakan satu situasi pembelajaran yang membolehkan kliennya mengenali dirinya sendiri, membuat keputusan dan pemilihan bagi memenuhi keperluan diri mereka sendiri.

 • Kaunseling kelompok
Kaunseling kelompok adalah satu pendekatan yang boleh digunakan oleh kaunselor terlatih untuk memberi pertolongan berkesan kepada beberapa orang individu biasa yang sedang menghadapi masalah seharian yang normal dalam satu jangka masa yang sama. Menurut Zuraidah (2004) pendekatan ini mempunyai objektif yang sama dengan kaunseling individu tetapi meliputi interaksi kaunselor dengan lebih individu.   

Kaunseling kelompok adalah satu proses perhubungan individu yang dinamik berasaskan fikiran dan kelakuan secara sedar. Nilai terapinya terletak pada suasana perasaan saling percaya dan mempercayai, penerimaan, faham memahami dan sokongan yang berpandukan pada kebenaran. Mereka juga berpendapat bahawa faedah terapi akan dinikmati dalam satu kumpulan kecil yang ahlinya secara sukarela berkongsi masalah peribadi dengan kaunselor dan ahli lain. Ahli kelompok mestilah terdiri daripada ahli-ahli yang normal dan tidak memerlukan perubahan personaliti yang mendesak. Selain itu, ahli juga dapat berinteraksi dengan individu lain dalam kumpulan itu untuk menambahkan rasa kefahaman dan juga penerimaan nilai serta matlamat hidup sendiri di samping menerima atau membuang sikap dan kelakuan yang negatif. Contoh kaunseling kelompok ialah kelompok kerjaya, kelompok latihan dan bimbingan.

 • Kaunseling Keluarga

Mengikut pandangan Shaffer (1998) keluarga sebagai satu sistem sosial yang dianggotai oleh seorang wanita, yang berperanan sebagai isteri atau ibu, suami atau ayah, dan anak, atau adik beradik. Bagi Schvaneveldt (1970), keluarga telah didefinisikan sebagai merangkumi seorang atau lebih lelaki, yang tinggal dengan seorang, atau lebih wanita dalam perhubungan yang direstui oleh masyarakat dalam perhubungan seksual, yang diiktiraf berserta dengan hak dan tanggungjawab mereka bersama dengan anakanak mereka. Burgess (1926) dan Kamarovsky dan Waller (1945) menyatakan bahawa keluarga adalah satu unit, atau kesatuan yang personalitinya sering berinteraksi di antara satu dengan yang lain. Jika diamati definisidefinisi keluarga yang telah diberikan oleh tokohtokoh barat, terdapat ruang kosong atau kelompangan dalam suasana masyarakat serta Agama Islam khasnya, maka mengikut Islam definisi keluarga dijelaskan sebagai mempunyai struktur yang tertentu dan diikat oleh perhubungan perkahwinan yang sah dan pertalian darah. Perhubungan ini meliputi jangkaan bersama dari segi hak dan tanggungjawab, selaras dengan ajaran Islam, Keutuhan sesebuah keluarga berpandukan mentaati undangundang Allah S.W.T dengan penuh keimanan dan ketakwaan (Hammudah‘Abd.Al’Ati, 1985).Maka dapatlah disimpulkan bahawa keluarga merupakan sebahagian daripada masyarakat yang lebih besar yang terdiri daripada sekumpulan
manusia lelaki dan wanita..


Para hadirin yang dihormati,

Seseorang kaunselor yang telah dilantik mestilah telus, kerana mereka mempunyai kod etika yang memantau pergerakan mereka. Kod etika adalah satu garis panduan yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahli dalam sebuah badan profesional. Ia juga menggariskan bagaimana ahli-ahlinya harus bertingkah laku, terutamanya dalam hubungan dengan klien atau orang yang memerlukan perkhidmatan. Seterusnya dalam menjalankan tugas, kaunselor yang terlibat adalah tertakluk kepada akta kaunselor yang telah diluluskan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1998 (Undang-undang Malaysia 1998). Sebagai seorang kaunselor yang berdaftar, adalah wajib bagi kaunselor itu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan dalam akta kaunselor yang telah diluluskan. Secara umumnya, etika ini memberitahu kaunselor apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai kaunselor profesional. Selain daripada itu, etika juga menggariskan dengan jelas beberapa perkara yang dianggap sebagai tingkah laku menyeleweng yang ditegah daripada dilakukan oleh kaunselor. Antara tingkah laku yang menyeleweng ialah seperti tidak menyimpan rahsia, mengaku mempunyai kelayakan yang tidak dimilikinya,

Seterusnya PERKAMA menggariskan empat perkara utama dalam kod tata laku
yang perlu dipatuhi oleh para kaunselor:
1. Kaunselor hendaklah menjaga tata lakunya demi memelihara piawaian dan
identiti sebagai kaunselor dan nama baik profesion kaunseling.
2. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran dalam bidang profesionnya.
3. Kaunselor hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh
tanggungjawab, objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling.
4. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh
Lembaga Kaunselor melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan
sokongan perundingan (consultative support).
A. Tanggungjawab kaunselor terhadap klien.
1. Kaunselor bertanggungjawab untuk mengutamakan kepentingan klien sama ada klien individu atau klien kelompok.
2. Kaunselor hendaklah menghormati privisi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan maklumat yang akan menyebabkan klien atau orang-orang di persekitarannya.
3. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosio-budaya klien.
4 Semasa menjalankan sesi kaunseling, kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dari aspek kewangan, seksual, emosi dan sebagainya.
5. Kaunselor hendaklah membimbing klien ke arah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien.
6 Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi, ikhlas, jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya.
7 Kaunselor tidak boleh mengamalkan, mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras, jantina, agama, status ideologi, kecacatan fizikal & mental atau dikriminasi dalam bentuk apa sekali pun.
B. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Rakan Profesional
1. Kaunselor hendaklah saling berusaha meningkatkan tahap kecekapan profesionalismenya.
2. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati, adil dan terbuka terhadap rakan profesionalnya.
3. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah, mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika.
4. Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan, membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika.
C. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Masyarakat
1. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosio-budaya masyarakat di mana dia berkhidmat.
2. Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasannya berlandaskan undang-undang tersebut.
D. Tanggungjawab Terhadap Organisasi Dan Majikan
1. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat.
2. Kaunselor hendaklah berusaha untuk mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya.
3. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam perlaksanaan polisi pekerjaan.
4. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya.
5. Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya.
6. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dangan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya mengenai unsur kerahsiaan, perbezaaan antara fakta umum atau peribadi, beban kerja dan akauntibiliti.
7. Kaunselor hendaklah memberi tahu kepada pihak majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmtannya.
Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Secara umumnya dapat dilihat peranan unit bimbingan dan kaunseling adalah untuk membantu murid-murid bermasalah pembelajaran ini mengharungi kehidupan mereka dengan lebih baik. Penubuhan unit ini juga sangat relevan dan bersesuaian dengan kehendak masyarakat tersebut. Peranan besar kaunselor dalam konteks intervensi masalah murid-murid khas ialah bertujuan untuk membantu meringankan masalah murid-murid tersebut dan keluarga yang bermasalah bagi mencari jalan mengeratkan hubungan kasih sayang dan kemesraan di samping mengelakkan berlakunya kes penderaan yang membawa risiko timbulnya pelbagai masalah. Justeru itu kaunseling dilihat sebagai salah satu terapi yang dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi murid-murid bermasalah pembelajaran menghadapi kenyataan hidup, bahawa hidup perlu diteruskan walau apa pun keadaan seseorang itu. Namun ia perlulah diingatkan dan difahami di sini ialah tentang keberkesanan proses kaunseling ini tidak harus diletakkan sewenang-wenangnya di atas tanggungjawab kaunselor semata-mata. Keberkesanannya adalah sesuatu yang subjektif dan ianya memerlukan kerjasama daripada pihak tuan-tuan dan puan juga. Perkara inilah yang perlu ditekankan secara lebih rasional kerana komitmen klien untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapi adalah perkara yang amat penting. Tanpa kesedaran, kefahaman dan inisiatif klien untuk melaksanakan sebarang bentuk usaha penyelesaian maka sudah pastinya proses kaunseling tidak akan memberi sebarang makna.

Secara ringkasnya, dapat disimpulkan bahawa kerjasama di antara kaunselor dan klien merupakan asas keberkesanan sesuatu sesi kaunseling dalam mencapai matlamat kaunseling tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan  diminta memberi bantuan dan kerjasama yang tidak berbelah bagi untuk menjayakan unit bimbingan dan kaunseling sekolah ini.
Setakat ini sahaja, penerangan saya tentang penubuhan unit bimbingan dan kaunseling ini.  Saya memohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa dalam ucapan saya, sekali lagi marilah kita sama-sama berganding bahu untuk menjayakan misi ini. Saya sudahi dengan ucapan ini ” susah sama dipikul, senang  sama dijinjing, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.” Sekian. Terima kasih.
No comments:

Post a Comment